TEPELNÁ ČERPADLA

Záruka

standard 5 let na celek a 8 let na kompresor

TČ jsou stroje využívající přečerpávání energie z primárního chladnějšího media do sekundárního media, kterému zvyšují teplotu, tudíž ho zahřívají. K samotnému převodu energie se využívá medium – chladivo, které je schopné se odpařovat a následně zkapalnit. Princip činnosti se dá popsat třemi ději:

Vypařování:

Uvolněním tlaku na trysce výparníku se chladivo vypařuje a tím i prudce ochlazuje, ze vzduchu, vody nebo země se odebírá teplo plynným chladivem kolujícím v tepelném čerpadle.

01

Kondenzace

Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v topném okruhu, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzáří do místnosti. Ochlazená voda v topném okruhu pak putuje nazpět k druhému výměníku pro další ohřátí

02

Expanze

Průchodem přes expanzní ventil putuje kapalné chladivo nazpátek k výparníku, kde se opět ohřeje. Tento koloběh se neustále opakuje.

03

Úspory

Efekt TČ se hodnotí topným faktorem (COP), který je odvozen poměrem topného výkonu a příkonu (elektrickému) TČ:
Výsledek udává, kolikrát je větší získaný topný výkon oproti vynaloženému elektrickému příkonu. Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla a na teplotě topné vody, kterou chceme dosáhnout. Čím je vyšší teplota zdroje tepla a čím nižší je teplota topné vody, tím větší je topný faktor proto jsou definovány teploty vnějšího vzduchu a teploty topné vody, kdy se COP měří, aby byl porovnatelný.

Druh vytápění

Vytápění objektů může mít mnoho podob. Existuje několik systémů vytápění, lišících se druhem paliva, provedením a umístěním topidel, způsobem rozvodu tepla do místností, topným výkonem , náročností na odtah spalin, způsobem obsluhy a doplňování paliva apod. Hlavní funkcí je – zajistit s co nejnižšími provozními náklady na topení a požadavky na obsluhu v budově co nejvyšší úroveň tepelné pohody pro jeho obyvatele. Vzhledem k tomu, že každý dům má jiné podmínky pro využívání zdrojů tepla, jsou i jednotlivé druhy vytápění dosti odlišné a při rozhodování pro ten správný otopný systém hrají roli jak finanční možnosti investora, tak i dostupnost paliv a energií v místě objektu.

Základní dělení otopných systémů, kterými se zabýváme:

 • Lokální vytápění – vytápění jedné místnosti jedním topidlem – obvykle přímotopem bez rozvodů tepla a otopných těles
 • Etážové vytápění – jedním topidlem se systémem rozvodů tepla a otopných těles vytápí více místností jednoho bytu nebo patra
 • Ústřední vytápění– jedno topidlo vytápí několik bytů a pater jednoho objektu

Podle způsobu přenosu tepla do místností

 • Vytápění otopnými tělesy – systémem rozvodů tepla se teplo od topidla přenáší do systému otopných těles (radiátorů), které předávají teplo do místností
 • Podlahové vytápění – systém trubek umístěných v podlaze předává teplo do místnosti bez otopných těles přímým přestupem tepla do podlahy. Počítáme do něj i podlahové konvektory.

Charakteristika jednotlivých druhů vytápění obytných domů

Lokální vytápění

patří mezi nejjednodušší, a mnohdy i nejvhodnější způsob vytápění jedné či více místností. Zdrojem tepla je topidlo, které je zároveň i topným tělesem. Toto pak předává teplo do celé místnosti. Proto se tento systém vytápění používá hlavně v objektech s občasným užíváním, nebo v menších účelových objektech. Výhodou lokálního vytápění je rychlá instalace topidla bez nutnosti budování rozvodných systémů tepla, jednoduchá obsluha a nízká pořizovací cena. Nevýhodou je nutnost samostatné obsluhy každého topidla a obtížná regulace.

Etážové vytápění

je otopný systém založený na jednom topidle, které vyrábí teplo rozváděné trubkovými rozvody tepla do otopných těles nacházejících se ve stejné rovině jako vlastní topidlo (bez přestupu rozvodů tepla do dalších podlaží).

Výhodou je vysoký komfort bydlení, snadná regulace teploty v bytě a skutečnost, že náklady na vytápění platí jediný uživatel (který je tímto motivován k hledání úsporných opatření proti únikům tepla). Nevýhodou jsou vyšší náklady na vybudování otopného systému

Ústřední vytápění

je nejčastěji využívaný systém topení v obytných domech.

Topidlo je umístěno obvykle v samostatné místnosti (kotelně) a rozvody topení je teplo rozváděno do dalších podlaží domu, kde je předáváno do místností sestavou otopných těles. Výhodné řešení pro vytápění celých domů, teplotu v celém domě lze snadno regulovat a celou obytnou plochu domu je možné využít k bydlení. Nevýhodou jsou ztráty v rozvodech tepla a nutnost rozúčtování tepla na všechny vytápěné bytové jednotky.

Vytápění otopnými tělesy

(tzv. radiátory) je nejčastěji využívaným způsobem přenosu tepla z rozvodné soustavy do místností. Používá se prakticky u všech druhů vytápění místností, kromě lokálního vytápění a podlahového topení.

Otopná tělesa jsou nejčastěji napojena na společný systém trubkových rozvodů topného média, ohřívaného jediným topidlem. Každé otopné těleso je opatřeno samostatným regulačním prvkem (škrticím ventilem), případně je regulace výkonu otopných těles zajišťována společně prostorovými termostaty, ovládajícími přímo centrální topidlo. Otopná tělesa mohou být různého provedení – v různém poměru zajišťují přenos tepla do místnosti buďto sáláním anebo prouděním ohřátého vzduchu (konvekcí) či jejich kombinací. Speciální skupinou otopných těles jsou přímotopy, které nejsou propojeny navzájem společnými rozvody tepla, ale pracují samostatně – proto se řadí také mezi lokální topidla.

Podlahové vytápění

je speciálním druhem etážového nebo ústředního vytápění, u něhož se nevyužívá radiátorů, ale teplo je rozváděno po domě soustavou trubkových hadů uložených pod podlahou.

Rozvody tepla jsou tak zároveň otopnými tělesy, jelikož předávají teplo z topného média do místností po celé své délce. Podlahové topení je oblíbené pro své výhody, k nimž patří nízké ztráty tepla, nižší teplota vzduchu v místnostech potřebná pro dosažení tepelné pohody, nízká prašnost v místnostech a příjemný pocit stále teplých chodidel. Mezi nevýhody patří náchylnost méně vytápěných vlhkých částí bytu k tvoření plísní (lze jí zamezit dokonalým vysušením zdiva a natažením rozvodů tepla důsledně v celé ploše bytu) a velká tepelná setrvačnost místností.

NÁVRH ŘEŠENÍ A REALIZACE

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vytápění od návrhu otopných soustav (radiátory, podlahové vytápění,konvektory) a zdrojů tepla až po vlastní realizaci.

Pokud stavíte, rekonstruujete dům či byt, nebo se jen zamýšlíte nad dodávkou tepla do Vašich obytných prostor, je třeba zvolit optimální systém vytápění. V poslední době se klade hlavní důraz na efektivitu samotného topení, a hlavně na návratnost investice.

Provádíme kompletní realizace systémů vytápění v obytných domech i komerčních objektech a institucích. Zajistíme důkladnou analýzu objektu a navrhneme Vám takový systém vytápění, který maximálně respektuje Vaše požadavky, finanční možnosti, druh a umístění objektu, dostupnost a využitelnost paliv a energií. Výsledkem bude optimalizovaný otopný systém zajišťující komfortní užívání objektu všemi jeho uživateli s minimálními možnými náklady na provoz topení a s důrazem na jeho spolehlivost a dlouhou životnost.

 • Projektování systémů vytápění – analýza investičního záměru a vypracování projektové dokumentace pro bezproblémové vybudování a montáž systému vytápění objektu
 • Montáže systémů vytápění – instalatérské práce vedoucí k realizaci systému vytápění objektu podle schváleného projektu a v souladu s platnou legislativou
 • Opravy a servis systémů vytápění – sanace poruch a závad na systémech vytápění budov, poskytování pravidelných i mimořádných servisních zásahů vedoucích k odstranění závad na existujících otopných systémech
 • Rekonstrukce systémů vytápění – částečné i úplné modernizace zastaralých systémů vytápění vedoucí k vyšším úsporám, vyšší účinnosti otopného systému a maximální spolehlivosti vytápění

TČ VZDUCH-VODA

Vytápění objektů může mít mnoho podob. Existuje několik systémů vytápění, lišících se druhem paliva, provedením a umístěním topidel, způsobem rozvodu tepla do místností, topným výkonem , náročností na odtah spalin, způsobem obsluhy a doplňování paliva apod. Hlavní funkcí je  – zajistit s co nejnižšími provozními náklady na topení a požadavky na obsluhu v budově co nejvyšší úroveň tepelné pohody pro jeho obyvatele. Vzhledem k tomu, že každý dům má jiné podmínky pro využívání zdrojů tepla, jsou i jednotlivé druhy vytápění dosti odlišné a při rozhodování pro ten správný otopný systém hrají roli jak finanční možnosti investora, tak i dostupnost paliv a energií v místě objektu.

Tepelná čerpadla vzduch-voda se systémem SPLIT a MONOBLOK s plynulým řízení výkonu INVERTOREM jsou úsporným zdrojem tepla, který jako primární energii využívá teplotu venkovního vzduchu.

Tepelná čerpadla se vyznačují vysokým topným faktorem (COP), nízkou hlučností, velkou kompaktností, snadnou montáží.

Představují flexibilní a cenově přijatelnou alternativu elektrokotlů a kotlů na fosilní paliva (zemní plyn, uhlí) zejména ve spojení s podlahovým vytápěním a akumulačními nádržemi.

Více než 2/3 energie, kterou tepelné čerpadlo v průběhu roku dodá ve formě tepla, pochází ze vzduchu. Systém tepelného čerpadla  je navržen k celoročnímu provozu.

Tepelné čerpadlo je ekologicky šetrný zdroj vytápění: respektuje životní prostředí využitím obnovitelného zdroje energie (vzduch) a snižováním emisí C02.

Tepelná čerpadla EV DCS a EV DCM Energetické třídy A+++

Tepelná čerpadla EV DCS a EV DCM jsou určena pro vytápění domů, bytů a menších průmyslových objektů, zároveň jsou osazeny trojcestným ventilem pro ohřev TUV. Tento typ také umožňuje využít vytápění pomocí akumulačních nádrží.

TČ s automatickou regulací výkonu kompresoru díky INVERTORU, je vhodné pro vytápění i ohřev TUV.

Popis

 • Integrovaný dotykový ekvitermní regulátor pro řízení topného systému a ohřevu
 • Ochrana proti legionele
 • Elektronický expanzní ventil
 • Integrovaný bivalentní zdroj (elektrokotel 2/4/6kW s postupným spínáním)
 • Integrovaný automatický trojcestný ventil, výměník a oběhové čerpadlo
 • Odhlučněný kompresor
 • Integrovaný elektrorozvaděč
 • Inteligentní systém odtávání výměníku
 • Velmi tichý chod
 • Automatický regulace výkonu díky INVERTORU
 • WI-FI modul

V případě zájmu nás kontaktujte, vypracujeme Vám nabídku přímo dle vašich potřeb.

K tepelným čerpadlům nabízíme záruku standard 5 let na celek a 8 let na kompresor.

THERMTECH

Všechna tepelná čerpadla skladem, montáž možná již od ledna 2023

Naše nabídka

Filter

EV-DCM6
MonoblockTepelná čerpadla

EV-DCM6

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++
EV-DCM9
MonoblockTepelná čerpadla

EV-DCM9

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++
EV-DCM12
MonoblockTepelná čerpadla

EV-DCM12

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++
EV-DCM15
MonoblockTepelná čerpadla

EV-DCM15

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++
EV-DCM18
MonoblockTepelná čerpadla

EV-DCM18

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++
EV-DCS6
SplityTepelná čerpadla

EV-DCS6

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++
EV-DCS9
SplityTepelná čerpadla

EV-DCS9

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++
EV-DCS12
SplityTepelná čerpadla

EV-DCS12

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++
EV-DCS15
SplityTepelná čerpadla

EV-DCS15

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++
EV-DCS18
SplityTepelná čerpadla

EV-DCS18

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem Tepelné čerpadlo A+++